ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ออกหน่วยบริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยนำกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น โดมดูดาว ของเล่นชวนคิด แผนที่ดาว วงจรไฟฟ้า smart robot กิจกรรมโลกใต้เลนต์ และกิจกรรมนักสืบพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง