บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ชมภาพบรรยกาศการอบรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ