บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ชมภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น