วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ออกหน่วยให้บริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม โดยได้นำกิจกรรมพร้อมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากมาย เช่น ของเช่นชวนคิด กิจกรรมโลกของพืช หนอนน้อย พลาสมาบอล วงจรไฟฟ้า Smart Robot และกิจกรรมห่วงโซ่อาหาร

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เพลิดเพลินกับประดิษฐ์ เล่น และการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม