ประมวลภาพการจัดกิจกรรม DIY Challenge ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space)

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ DIY Challenge สนุกสนานกับสิ่งประดิษฐ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เรียนรู้ผ่านการทดลองที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มากกว่า 10 กิจกรรม สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกวันอังคารตลอดเดือนกันยายน 2563  ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

บัดนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตุถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรม DIY Challenge ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่ www.sciplanet.org และ https://www.facebook.com