บรรยากาศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ แบบ New Normal

เมื่อ 11 พ.ย. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” โดยจัดการประกวดในรูปแบบ New Normal  ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศงานได้ที่ บรรยากาศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ แบบ New Normal