ภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564

ค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564 (17 – 18 พ.ย. 2563) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับเกียรติจาก นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานเปิดค่ายฯ ให้โอวาทแก่สมาชิกค่ายคนดีมีน้ำใจ

ซึ่งเป็นนักเรียนจิตอาสาจากหลากหลายโรงเรียน คือ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนเลิศหล้ากาญจน โรงเรียนวัดอินทร โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ) พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่น้อง ๆ ในชุมชนต่าง ๆ ย่านคลองสาน ชมภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564